Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Általános rendelkezések

A Baranyainé Széles Júlia e.v. (kisadózó) - továbbiakban Kereskedő - tiszteletben tartja az internetes oldalát felkereső személyek személyes adatokhoz és azok védelméhez fűződő jogait. A jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Kereskedő a személyes adatok milyen kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról, hogy miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogaikat.
Ön bármikor, bármely elérhetőségünkön tájékozódhat a Kereskedő által gyűjtött és tárolt olyan adatok köréről és azok felhasználásáról, melyek Önt érintik.

 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Kereskedő weboldalain megtalálható más oldalra mutató linkeken keresztül érhetők el.

Bevezető rendelkezések

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy a Kereskedő a tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidítéssel GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről (Infotv.).

A jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint a jelen Szabályzat keltének idején hatályos szabályainak.

A Rendelet előírásaiból következően:

1.      Az adatkezelőnek megfelelő jogalappal kell rendelkeznie bármilyen adatkezelési tevékenységéhez, továbbá „képesnek kell lennie” e jogalap igazolására.

 1. Az adatkezelő megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonsága érdekében (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).

 2. Az adatkezelő e Szabályzat útján megadja a szükséges jogi tájékoztatásokat az érintett személyek részére az adatkezelési tevékenységéről (adatkezelési cél, jogalap, időtartam, címzetti kör stb.) és az érintett jogairól.

 

Mit kell adatkezelés alatt érteni?

 

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; (4. cikk 2.)

Mit kell adatfeldolgozás alatt érteni?

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (4. cikk 8.)

Alapelvek

A Rendelet 5. cikke tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket.

Ezek a következők: a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; b) célhoz kötöttség; c) adattakarékosság; d) „pontosság, e) korlátozott tárolhatóság, f) integritás és bizalmas jelleg.

Az 5. cikk (2) bekezdése tartalmazza az elszámoltathatóság elvét, amely azt jelenti, hogy az adatkezelő felelős az előbbi elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az integritás és bizalmas jellegelvét fogalmazza meg a rendelet hatálya alá tartozók adatbiztonságot érintő feladatait: „A személyes adatok „kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,,megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve”

 Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkezni.

A hozzájárulás nem tekinthető önkéntesnek, ha nem tesz lehetővé külön-külön hozzájárulást a különböző személyes adatkezelési műveletekhez, noha az adott esetben megfelelő, illetve ha egy – például szolgáltatási – szerződés teljesítését a hozzájárulástól teszik függővé, annak ellenére, hogy a hozzájárulás nem szükséges az a szerződés teljesítéséhez.

Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelési tevékenységek elvégzésével, csakis olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

Az adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

Fogalmak

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

nyilvánosságra-hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele,

regisztráció: az azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Baranyainé Széles Júlia e.v. (kisadózó)

Adatkezelő adatai: 

Az adatkezelő neve: Baranyainé Széles Júlia e.v. (kisadózó)

Az adatkezelő székhelye: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.

Az adatkezelő elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pamuttishop.hu

Adószáma: 56631395-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság (Cégbíróság) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben annak megvan a Rendeletben írt valamely jogalapja, amelyek a következők lehetnek:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 Az adatkezelés szabályai

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges.

A hozzájárulásnak önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie, mely részletes előzetes tájékoztatáson alapul. A nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető honlapon keresztül.

A különböző adatkezelési célokhoz külön hozzájárulások kellenek.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Annak megállapításához, hogy a további adatkezelés célja összeegyeztethető-e a személyes adatok gyűjtésének eredeti céljával, az adatkezelő – az eredeti adatkezelés jogszerűségére vonatkozó valamennyi előírás teljesítését követően – figyelembe veszi többek között minden, az említett eredeti célok és a tervezett további adatkezelési célok között fennálló összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit, ideértve különösen az érintettnek a további adatfelhasználásra vonatkozó, az adatkezelővel fennálló kapcsolatán alapuló ésszerű elvárásait is, továbbá a személyes adatok jellegét, a tervezett további adatkezelés következményeit az érintettekre nézve, valamint a megfelelő garanciák meglétét mind az eredeti, mind a tervezett további személyesadat-kezelési műveletek során. Minden esetben biztosítani kell a Rendeletben rögzített elvek érvényesülését, valamint különösen az érintett tájékoztatását ezen egyéb célokról és a jogairól, ideértve a tiltakozáshoz való jogról.

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt az érintett személyazonosságának megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében, hogy az adatkezelő megfeleljen e rendelet valamely rendelkezésének. Az adatkezelő ugyanakkor nem utasíthatja vissza az érintett által a jogai gyakorlásának támogatása érdekében nyújtott további információkat.

Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.

Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie ennek a megfelelésnek az igazolására.

Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely

 • az Adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns,

 • foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy

 • más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú jognyilatkozatából következik.

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok. Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szempontból relevánsak.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad. Az Adatkezelő nem kezel az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.

Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.

Az Adatkezelő által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy azokat üzleti céllal megadott, nyilvános adatnak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám), személyes adatként kell kezelni.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén Adatkezelő az érintett adatait törli.

A Kereskedő a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Kereskedő részére. A Kereskedő az adatok tárolását és kezelését a felhasználó által engedélyezett célok érdekében végzi (különösen, de nem kizárólagosan: ajánlatok és akciók továbbítása a felhasználók számára, számlázási adatok és a pénzügyi nyilvántartás adatainak kezelése, marketing célú megkeresés érdekében elektronikus elérhetőségek adatainak tárolása)

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy az oldal látogatásával a Kereskedő automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Kereskedő ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Kereskedő indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: az adatkezelésre első sorban a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség, továbbá a Kereskedő-nek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

3. Személyes adatok további kezelése

Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről:
Adatait Ön bármely elérhetőségünk használatával adhatta meg számunkra, például e-mailen, telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

 

Az adatokra vonatkozó megőrzési idő:
Amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg. 
Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 5 év.

 

Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek
Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Kereskedő kezelje az alábbi adatokat:

 • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen a Kereskedő részére megadott, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)

 • a Kereskedő-vel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy e-mail levelezéseket, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)

 • a Kereskedő weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait, (adatkezelés célja: weboldal optimalizálás)

 • Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a fenti elérhetőségek valamelyikén. Bármely elérhetőségünkön kérheti, hogy tájékoztassuk Önt az Önnel kapcsolatban kezelt, tárolt adatokról és kérheti azok módosítását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonásra vonatkozó kérelmet megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

4. Sütik, pixel követés, ujjlenyomatok

Az oldal internetes „sütiket” és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a Sütik szabályzat menüpont alatt ér el. Szintén e menüpont alatt olvashat arról, hogy miként tudja a jövőre nézve a már megadott hozzájárulását visszavonni.

Az Ön által tett beállítások kizárólag az adott oldalra, az éppen aktuálisan használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 

5. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Ön bármikor érvényesítheti az adataihoz való hozzáféréshez, módosításhoz fűződő jogát. Továbbá, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak, Ön az alábbi jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog

 • Törléshez való jog

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

 • Adathordozhatósághoz fűződő jog 

 • Tiltakozáshoz való jog

 • A Kereskedő jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint az aki az adatkezeléssel érintett, bármikor tiltakozhat. A Kereskedő ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Kereskedő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadja a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítéséről egyidejűleg intézkedni kell.

Helyesbítéshez való jog

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 • kezelése jogellenes,

 • az érintett kéri,

 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy

 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

Az érintettek egyéb jogai, lehetőségei, kötelezettségei

Biztosítani kell az érintettek jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedéseket, ideértve olyan mechanizmusok biztosítását, amely által többek között az érintettnek lehetősége van díjmentesen kérelmezni, illetve adott esetben megkapni különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését, valamint gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő eszközöket is amennyibe a személyes adatok kezelése elektronikus úton történik. Az adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolni köteles.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet tájékoztatni kell, hogy köteles- e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Az érintett kötelezettsége, hogy a személyes adatai pontos és szükség esetén naprakész legyen, ebből kifolyólag együttműködési kötelezettség terheli, melynek keretén belül a személyes adataiban történő változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ezen kötelezettség elmulasztásáért, az ebből fakadó valamennyi következményért, jogkövetkezményért a helytállás kizárólag az érintettet terheli.

Ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően az érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatnia kell. Ha az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell adni.

 

Fenti esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, emailben, az info@pamuttishop.hu email címen, vagy levélben vegye fel a kapcsolatot a következő címzés alkalmazásával: Kereskedő, 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.

 

6.  Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a jogviszonyuktól függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind az Adatkezelőnek kötelesek megtéríteni.

Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre a cégvezető a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.

Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat vétkesen megszegi, a Társaság törvényes képviselője az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül kivizsgálja, és további 8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy polgári jogi jogviszony alapján lehetséges következményeket érvényesíti.

A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatvédelmi incidenseket (személyes adatok védelmének megsértése) az adatkezelők egyrészt haladéktalanul (72 órán belül) bejelentik az illetékes felügyelő hatóságnak, másrészt az érintettet is tájékoztatják. Ez utóbbi alól csak bizonyos esetekben (pl. a kockázat érdemben történő csökkentésekor) mentesül az adatkezelő.

Azon adatvédelmi tevékenységek előtt, melyek várhatóan nagyobb kockázattal járnak a személyes adatok védelme szempontjából, előzetes hatásvizsgálatot kell végezni.

 

8. A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://developers.google.com/+/web/ ; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra:
https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

 

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook adatvédelmi tájékoztatójához kattints ide!

A Google adatvédelmi tájékoztatójához kattints ide!

Az Instagram adatvédelmi tájékoztatójához kattints ide!